PCB դասավորություն, PCB պատճեն, PCB հակադարձ

PCB Clone, PCB արտադրություն, SMT մշակում,

Տպագիր տպատախտակի հավաքում և զանգվածային արտադրություն

MCU Reverse, MCU Attack, IC Crack, IC-ի վերծանում

page_banner

INTEL CHIP CRACK

Intel չիպերի ճաքերի շարք.

2708 2708 մոդուլ 2758 I2708 2708 մոդուլ M2708 2708 մոդուլ
8708 2708 մոդուլ I8708 2708 մոդուլ
2716 I2716 ID2716 8755A I8755A M2716
2732 2732A M2732 2764 2764A P2764A
27C64 27C64 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF B57519 87C64 AD87C64 P87C64
27128 27128A 27128B P27128A P27128B 27C128

27C128 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
27256 P27256 27C256 27C256 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
D27C256 D27C256 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
87C257 87C257 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF 27512 P27512
27C512 27C512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
27010 27C010 27C010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
27C010A 27C010A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
27C100 27C020 27C020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
27C040 27C040 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF 27C080
27011 27C011 27513 27C513 P27513 27210 27C210
27C210 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
27C220 27C220 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
27C240 27C400 2817A
P28F256A N28F256A [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
P28F512 N28F512 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
P28F001BX-B N28F001BX-B [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
N28F001BN-B [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
E28F001BX-B [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18,4 մմ Flash
P28F001BX-T N28F001BX-T [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
N28F001BN-T [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
E28F001BX-T [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18,4 մմ Flash
P28F010 N28F010 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
E28F010 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18,4 մմ
F28F010 [R-TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18,4 մմ
E28F002BL-B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F002BL-T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F002BX-B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F002BX-B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F002BX-T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F002BX-T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
P28F002BC-T
E28F002BC-T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
PA28F002BC-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
E28F002BVB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F002BVB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F002BVT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F002BVT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
P28F020
N28F020 [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
E28F020 [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18,4 մմ
F28F020 [R-TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18,4 մմ
E28F004BX-B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F004BX-B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F004BX-T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F004BX-T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F004B5B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F004B5T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F004BVB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F004BVB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F004BVT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F004BVT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F004B3T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F004B3B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F004BET [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F004BEB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F004BLT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F004BLB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F004S3 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F004S3 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
PA28F004S3 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TB28F004S3 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TE28F004SC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F004SC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
PA28F004SC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TB28F004SC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
E28F004S5 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
PA28F004S5 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TE28F004S5 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TB28F004S5 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
82802AB [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
82802AB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
82802AC [PLCC32] DIL32/PLCC32 ZIF
82802AC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F008B3B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F008B3T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
28F008BX-B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
28F008BX-T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F008BVB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F008BEB/BVB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F008BVT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F008BET/BVT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F008SA [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F008SA [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
PA28F008SA [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TB28F008SA [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TE28F008C3B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F008C3T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F008S5 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
PA28F008S5 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TE28F008S5 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TB28F008S5 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TE28F008S3 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F008S3 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
PA28F008S3 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TB28F008S3 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TE28F008SC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F008SC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
PA28F008SC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TB28F008SC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TE28F016B3B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F016B3T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F016S3 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F016S3 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
PA28F016S3 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TB28F016S3 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TE28F016SC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F016SC [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
PA28F016SC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TB28F016SC [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
DA28F016SA [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
DT28F016SA [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
E28F016SA [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
DA28F016SV [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
DT28F016SV [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
E28F016SV [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
TE28F016C3B [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TE28F016C3T [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
E28F016S5 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
PA28F016S5 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TE28F016S5 [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18,4 մմ
TB28F016S5 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
JS29F02G08AANB3 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
JS29F04G08AANB1 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
JS29F04G08BANB3 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
JS29F08G08CANB1 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
JS29F08G08FANB3 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
JS29F16G08FANB1 [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
PA28F200BL-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
PA28F200BL-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
PA28F200BX-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
TB28F200BX-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
AB28F200BX-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
AB28F200BR-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
PA28F200BX-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TB28F200BX-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
AB28F200BX-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
AB28F200BR-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
AB28F200B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
PA28F200B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
TB28F200B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
E28F200B5B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F200B5B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
AB28F200B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
PA28F200B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
TB28F200B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
E28F200B5T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F200B5T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
PA28F200BVB [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
TB28F200BVB [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
E28F200CVB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F200CVB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
PA28F200BVT [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
TB28F200BVT [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
E28F200CVT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F200CVT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
PA28F400BX-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
TB28F400BX-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
AB28F400BR-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
PA28F400BX-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TB28F400BX-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
AB28F400BR-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TE28F400B3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F400B3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
AB28F400B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
PA28F400B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
TB28F400B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
E28F400B5B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F400B5B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
AB28F400B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
PA28F400B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TB28F400B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
E28F400B5T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F400B5T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
PA28F400BLB [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
PA28F400BLT [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
PA28F400BVB [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
TB28F400BVB [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
E28F400CVB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F400CxB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
PA28F400BVT [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
TB28F400BVT [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
E28F400CVT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F400CxT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
28F800BX-B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
28F800BX-T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
TE28F800B3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F800B3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
AB28F800B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
PA28F800B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
TB28F800B5B [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
E28F800B5B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F800B5B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
AB28F800B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600մլ
PA28F800B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
TB28F800B5T [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
E28F800B5T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F800B5T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
PA28F800BVB [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
PA28F800BVT [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
TB28F800BVB [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
TB28F800BVT [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600 միլ
TE28F800C2B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F800C2T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F800C3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F800C3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
JS28F800C3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
JS28F800C3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
GE28F800C3BA [VFBGA48] BGA-0289/0290 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-24 ZIF-CS
GE28F800C3TA [VFBGA48] BGA-0289/0290 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-24 ZIF-CS
RC28F800C3B [Easy BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F800C3B [Easy BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F800C3T [Easy BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F800C3T [Easy BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
E28F800CVB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
E28F800CVT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F800CxB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F800CxT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
DT28F800F3B [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-3
DE28F800F3B [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-3
DT28F800F3T [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-3
DE28F800F3T [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-3
TE28F800F3B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-2
TE28F800F3T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-2
RC28F160F3T [Easy BGA64] BGA-0671/0259 = BGA-Bottom-66 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F160F3B [Easy BGA64] BGA-0671/0259 = BGA-Bottom-66 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F800F3T [Easy BGA64] BGA-0671/0259 = BGA-Bottom-66 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F800F3B [Easy BGA64] BGA-0671/0259 = BGA-Bottom-66 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RA28F800F3T [Easy BGA64] BGA-0671/0259 = BGA-Bottom-66 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RA28F800F3B [Easy BGA64] BGA-0671/0259 = BGA-Bottom-66 + BGA-Top-5 ZIF-CS
GT28F160F3T [uBGA56] BGA-0672/0673 = BGA-Bottom-67 + BGA-Top-124 ZIF-CS
GT28F160F3B [uBGA56] BGA-0672/0673 = BGA-Bottom-67 + BGA-Top-124 ZIF-CS
TE28F160B3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F160B3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
GE28F160B3B [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
GE28F160B3T [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
TE28F160C3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F160C3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
JS28F160C3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
JS28F160C3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
GE28F160C3B [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
GE28F160C3T [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
PH28F160C3B [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
PH28F160C3T [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
GT28F160C3B [uBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
GT28F160C3T [uBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
RC28F160C3B [Easy BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F160C3B [Easy BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F160C3T [Easy BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F160C3T [Easy BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
TE28F160C2B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F160C2T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
DT28F160F3B [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-3
DT28F160F3T [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-3
TE28F160F3B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-2
TE28F160F3T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-2
DT28F160S3 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
TE28F160S3 [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
DT28F160S5 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
TE28F160S5 [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
RD28F1602C3B [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
RD28F1602C3T [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
RD28F1602C3BD [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
RD28F1602C3TD [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
PF28F1602C3TD [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
RD28F1604C3B [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
RD28F1604C3T [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
RD28F1604C3BD [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
RD28F1604C3TD [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
TE28F320B3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F320B3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
GE28F320B3B [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
GE28F320B3T [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
TE28F320C3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F320C3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
JS28F320C3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
JS28F320C3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
GE28F320C3B [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
PH28F320C3B [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
GT28F320C3B [uBGA48] BGA-0289/0291 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-25 ZIF-CS
GE28F320C3T [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
PH28F320C3T [VFBGA48] BGA-0289/0287 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-21 ZIF-CS
GT28F320C3T [uBGA48] BGA-0289/0291 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-25 ZIF-CS
PF48F1000W0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F1000W0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
GE28F320W18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F320W18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F320W18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F320W18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F320W30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F320W30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F320W30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F320W30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PF38F1020W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F1020W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F1020W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F1020W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F1030W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F1030W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F1030W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F1030W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F1030W0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F1030W0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F1030W0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F1030W0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F1030W0YC [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F1030W0YU [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F1000W0YC [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F1000W0YU [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
RD28F3204C3B [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
RD28F3204C3T [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
RD28F3208C3B [SCSP66] BGA-0425/0704 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-35 ZIF
RD28F3208C3T [SCSP66] BGA-0425/0704 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-35 ZIF
RD38F1010C0ZB [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
RD38F1010C0ZT [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
PF38F1010C0ZB [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
PF38F1010C0ZT [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
RD38F1020C0ZB [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
RD38F1020C0ZT [SCSP66] BGA-0425/0703 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-34 ZIF
PF38F1030C0ZT [SCSP66] BGA-0425/0336 = BGA-Bottom-25 + BGA-Top-29 ZIF
RC28F320C3B [Easy BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F320C3B [Easy BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F320C3T [Easy BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F320C3T [Easy BGA64] BGA-0292/0259 = BGA-Bottom-7 + BGA-Top-5 ZIF-CS
E28F320J3A [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
TE28F320J3C [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
JS28F320J3C [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
TE28F320J3D [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
JS28F320J3D [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
RC28F320J3A [Easy BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F320J3C [Easy BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F320J3C [Easy BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F320J3D [Easy BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F320J3D [Easy BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
DA28F320J5 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
DT28F320J5 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
E28F320J5 [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
DT28F320S3 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
DT28F320S5 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
TE28F640B3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F640B3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
GE28F640B3B [VFBGA48] BGA-0289/0288 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-22 ZIF-CS
GE28F640B3T [VFBGA48] BGA-0289/0288 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-22 ZIF-CS
TE28F640C3B [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
TE28F640C3T [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18,4 մմ
GE28F640C3B [VFBGA48] BGA-0289/0288 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-22 ZIF-CS
GE28F640C3T [VFBGA48] BGA-0289/0288 = BGA-Bottom-5 + BGA-Top-22 ZIF-CS
PF48F2000W0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F2000W0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
GE28F640L18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F640L18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640L18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640L18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F640L30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F640L30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640L30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640L30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F640W18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F640W18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GT28F640W18B [uBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GT28F640W18T [uBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640W18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640W18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F640W30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F640W30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GT28F640W30B [uBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GT28F640W30T [uBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640W30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F640W30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
RD38F2010W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2010W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2020W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2020W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2020W0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2020W0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2030W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2030W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2030W0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2030W0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2030W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2030W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2030W0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2030W0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2040W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2040W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2040W0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2040W0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2040W0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2040W0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2040W0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2040W0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2030W0YC [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2030W0YU [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2040W0YC [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2040W0YU [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F2000P0XB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F2000P0XT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F2000P0XB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F2000P0XT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F2000P0ZB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F2000P0ZT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F2000P0ZB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F2000P0ZT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
E28F640J3A [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
TE28F640J3C [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
JS28F640J3C [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
TE28F640J3D [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
JS28F640J3D [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
RC28F640J3A [Easy BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F640J3C [Easy BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F640J3C [Easy BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F640J3D [Easy BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F640J3D [Easy BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F640K3C [Easy BGA64] BGA-0347/0259 = BGA-Bottom-11 + BGA-Top-5 ZIF-CS
TE28F640P30B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
JS28F640P30B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4 մմ Flash-5
TE28F640P30T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
JS28F640P30T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4 մմ Flash-5
TE28F640P33B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
TE28F640P33T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4 մմ Flash-5
JS28F640P33B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
JS28F640P33T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
RC28F640P30B [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F640P30B [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F640P30T [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F640P30T [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F640P33B [Easy BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
RC28F640P33T [Easy BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
PC28F640P33B [Easy BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
PC28F640P33T [Easy BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
DA28F640J5 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
DT28F640J5 [SSOP56] DIL48/SSOP56 ZIF Flash-1
G28F640J5 [uBGA56] BGA-0674/0675 = BGA-Bottom-68 + BGA-Top-85 ZIF-CS
RD48F2100W0YD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F2100W0YD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
TE28F128P30B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
JS28F128P30B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4 մմ Flash-5
TE28F128P30T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4 մմ Flash-5
JS28F128P30T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4 մմ Flash-5
TE28F128P33B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
TE28F128P33T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
JS28F128P33B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
JS28F128P33T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4 մմ Flash-5
RC28F128P30B [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F128P30B [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F128P30T [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F128P30T [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F128P33B [Easy BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
RC28F128P33T [Easy BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
PC28F128P33B [Easy BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
PC28F128P33T [Easy BGA64] BGA-0442/0653 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-121 ZIF-CS
GE28F128L18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F128L18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F128L18B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F128L18T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F128L30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F128L30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F128L30B [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
PH28F128L30T [VFBGA56] BGA-0465/0466 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-57 ZIF
GE28F128W18B [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
GE28F128W18T [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
PH28F128W18B [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
PH28F128W18T [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
GE28F128W30B [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
GE28F128W30T [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
PH28F128W30B [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
PH28F128W30T [VFBGA56] BGA-0465/0539 = BGA-Bottom-37 + BGA-Top-86 ZIF-CS
RD38F2230WWYD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2230WWZD [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2230WWYD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2230WWZD [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2240WWYD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F2240WWZD [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2240WWYD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F2240WWZD [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
JZ48F3000L0YB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
JZ48F3000L0YT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
NZ48F3000L0YB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
NZ48F3000L0YT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
JZ48F3000L0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
JZ48F3000L0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
NZ48F3000L0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
NZ48F3000L0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000L0YB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000L0YT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000L0YB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000L0YT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000L0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000L0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000L0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000L0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3040L0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3040L0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3040L0YC [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3040L0YU [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3050L0YC [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3050L0YU [SCSP88] BGA-0749/0336 = BGA-Bottom-85 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3040L0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3040L0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3040L0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3040L0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3040L0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3040L0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3050L0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3050L0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3050L0YB [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3050L0YT [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3050L0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3050L0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3050L0ZB [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3050L0ZT [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000P0XB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000P0XT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000P0XB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000P0XT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000P0ZB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000P0ZT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000P0ZB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000P0ZT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F2200W0YD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F2200W0YD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000W0YB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
PF48F3000W0YT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000W0YB [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000W0YT [SCSP88] BGA-0385/0336 = BGA-Bottom-15 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000W0ZB [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
RD48F3000W0ZT [SCSP88] BGA-0386/0336 = BGA-Bottom-16 + BGA-Top-29 ZIF
GE28F256L18B [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
GE28F256L18T [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
PH28F256L18B [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
PH28F256L18T [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
GE28F256L30B [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
GE28F256L30T [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
PH28F256L30B [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
PH28F256L30T [VFBGA79] BGA-0798/0799 = BGA-Bottom-90 + BGA-Top-140 ZIF
TE28F256J3C [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
JS28F256J3C [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-1
RC28F256J3C [Easy BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F256J3C [Easy BGA64] BGA-0258/0259 = BGA-Bottom-3 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F256K3C [Easy BGA64] BGA-0347/0263 = BGA-Bottom-11 + BGA-Top-9 ZIF-CS
TE28F256P30B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
JS28F256P30B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
TE28F256P30T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
JS28F256P30T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
TE28F256P33B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
TE28F256P33T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
JS28F256P33B [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18,4 մմ Flash-5
JS28F256P33T [TSOP56] DIL48/TSOP56 ZIF 18.4 մմ Flash-5
RC28F256P30B [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F256P30B [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F256P30T [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F256P30T [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F256P33B [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RC28F256P33T [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F256P33B [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
PC28F256P33T [Easy BGA64] BGA-0442/0259 = BGA-Bottom-31 + BGA-Top-5 ZIF-CS
RD38F3350WWZD [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
PF38F3350WWZD [SCSP88] BGA-0574/0336 = BGA-Bottom-53 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F3340LLYD [SCSP88] BGA-0573/0336 = BGA-Bottom-52 + BGA-Top-29 ZIF
RD38F33